Barrier-free Open

4. februára 2021by Daniel Baran

Barrier-free Open

Organizátor: Karate klub Rovinka
Dátum: 03.02.2021 (streda) – 28.02.2021 (nedeľa)
Účastníci: Otvorený turnaj pre zdravotne znevýhodnených – rozdelenie do skupín podľa druhu

hendikepu a veku pretekára

Pravidlá: Organizátori turnaja si dovoľujú upozorniť všetkých kluby a najmä trénerov, že

rozhodcovia budú hodnotiť cvičenie prísne podľa kritérií WUKF

Súťažne kategórie:
1.Karate kata mentally handicap – up to 15. year male
2.Karate kata mentally handicap – up to 15. year female
3.Karate kata mentally handicap – over 15. year male
4.Karate kata mentally handicap – over 15. year female
5.Karate kata visually handicap – up to 15. year male
6.Karate kata visually handicap – up to 15. year female
7.Karate kata visually handicap – over 15. year male
8.Karate kata visually handicap – over 15. year female
9.Karate kata physically handicap – up to 15. year male
10.Karate kata physically handicap – up to 15. year female
11.Karate kata physically handicap – over 15. year male
12.Karate kata physically handicap – over 15. year female
13.Karate kata wheelchair – up to 15. year male
14.Karate kata wheelchair – up to 15. year female
15.Karate kata wheelchair – over 15. year male
16.Karate kata wheelchair – over 15. year female
Súťažná kategória bude otvorená pri počte minimálne štyroch účastníkov. Organizátor môže kategórie
upraviť alebo zlúčiť podľa počtu pretekárov, ktorí doručili video záznam kata na nižšie uvedenú adresu.

 

Organizácia súťaže:

1) Súťaž bude prebiehať od stredy 03.02.2021 do 06.03.2021.
2) Každý cvičenec, ktorý sa chce zúčastniť na súťaži nahrá video kata podľa kategórie, do ktorej
patrí a pošle, doručí ho svojmu trénerovi.
3) Tréner, resp. predseda klubu pošle video na adresu barrierfree.open@gmail.com
4) Tréneri resp. predsedovia klubov zabezpečia zaslanie videozáznamov na vyššie uvedenú
adresu tak, aby názov súboru obsahoval:
a) skratku názvu klubu (KKR, IKK, KKS…)
b) meno a priezvisko pretekára
c) hendikep, vek a technický stupeň pretekára (mentally, 14R, 8KYU)
d) Príklad: KKR-Fero Mrkvička-mentally-14R-8KYU
5) Každý rozhodca si pozrie príslušné video cvičenca a v tabuľke pridelí mu známku od 1 do 10
(10 je najlepšia) pričom stred je známka 5. Hodnotiaca tabuľka bude prístupná len rozhodcom
a zástupcom prihlásených klubov po prihlásení sa do súťaže.
6) Na základe známok pridelených jednotlivými rozhodcami hlavný rozhodca vyhodnotí
výsledky.
7) V prípade rovnosti bodov rozhoduje:
a) najvyššia vyššia známka pridelená rozhodcami,
b) najnižšia nižšia známka,
8) Na základe výsledkov zašle riaditeľ súťaže jednotlivým vedúcim klubov, ktorých členovia sa
zúčastnili súťaže medaily a prípadné vecné ceny.

Časový harmonogram : 03.02.2021 Otvorenie súťaže
03.02.2021 – 28.02.2021 Zasielanie videozáznamov
01.03.2021 – 05.03.2021 Hodnotenie videozáznamov
06.03.2021 Vyhodnotenie súťaže

Riaditeľ súťaže: Willo Eichoff
Hlavný rozhodca: Ajka Segešova 5.Dan-TJ Budo Bratislava
Rozhodcovia:

Tomáš Kayser -6.dan – Seiwa Bratislava
Miroslav Šenk -4.dan-FKS Prievidza
Rudolf Uram -2.dan- Rudo Dojo Levice

Ďalšie podmienky:
a) Každý pretekár je povinný nastúpiť na súťaž v karate-gi.
b) Pohár, medaily a vecné dary pre prvých troch v každej kategórii
c) Organizátori si vyhradzujú právo zmeny resp. zlúčenia kategórii podľa aktuálneho počtu
prihlásených pretekárov
Ceny: Prvé tri miesta v každej kategórii budú odmenené diplomami a hodnotnými cenami (pohár,
resp. medaila)

Technický riaditeľ súťaže: Jozef Sabol
Zodpovedný za sektor disabilities: Ľubomír Doka

Informácie: Willo Eichoff  mail: barrierfree.open@gmail.com tel: 0905 248 452

https://karate-slovakia.sk/wp-content/uploads/2021/01/logo_sfk_obrazok-640x640.png
https://karate-slovakia.sk/wp-content/uploads/rok_20203.png
Kontakt
+421 903 919 943
+421 915 472 241
info@karate-slovakia.sk
Miletičova 3/a Bratislava, 821 08 Slovensko
NÁRODNÉ VZDELÁVACIE STREDISKO EURETHICS ETSIA
https://karate-slovakia.sk/wp-content/uploads/LOGO-EURETHICS-ETSIA-testo-in-contorni-160x160.png

Copyright © 2014 Slovenská federácia karate a bojových umení.
Created with ❤ by Marek Tettinger.