OKINAWA KARATE AND KOBUDO SEMINAR 2023

https://karate-slovakia.sk/wp-content/uploads/na_web_banner-1-scaled.jpg
Po dlhšej prestávke spôsobenej pandémiou sa všetci opäť tešíme, že naše osobné pozvanie na Slovensko prijala delegácia okinawských majstrov z Goju ryu Kokusai Karate Kobudo Renmei.
Takéto semináre sa vždy tešia veľkej obľube a nebude tomu ani tentokrát.
After a longer break caused by the pandemic, we are all happy again that our personal invitation to Slovakia was accepted by the delegation of Okinawan masters from Goju ryu Kokusai Karate Kobudo Renmei.
Such seminars are always very popular, and it will not be the case this time either.

ORGANIZÁTOR/ORGANIZER

Slovenská federácia karate a bojových umení
Slovak Federation of Karate and Martial Arts

MIESTO/VENUE

Žilinská univerzita v Žiline, Ubytovacie zariadenie Veľký Diel, Žilinská univerzita v Žiline, Vysokoškolákov 20,  Žilina
University of Žilina, Accommodation Veľký Diel, Žilina, Slovakia

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Odporúčame, aby ste si dôkladne preštudovali organizačné pokyny a program sústredenia. Vyhnete sa tak zbytočným nedorozumeniam a pomôžete tak k hladkému priebehu sústredenia.

JEDÁLNY LÍSTOK A OBJEDNÁVKA STRAVY

PROSÍM, REŠPEKTUJTE TERMÍN NA OBJEDNÁVKY DO 23.7.2023

Jedálny lístok
Objednávka stravy (tabuľka na stiahnutie)
Tabuľku s objednávkou stravy pošlite mailom do 23.7. Po tomto termíne nebude možnosť vybrať si z jedálneho lístka a strava vám bude vydaná podľa aktuálnej situácie v kuchyni.

Špeciálny tréning pre deti a mládež

sobota: 29.7.2023
10:00 – 12:15
poplatok: 10€ (pre tých, čo nie sú ubytovaní)
kontakt na informácie: info@karate-slovakia.sk

OKINAWSKÍ MAJSTRI/OKINAWA MASTERS

Hanshi Akira GUSHI
9 Dan karate
8 Dan kobudo
prezident Goju ryu Kokusai Karate Kobudo Renmei

Okinawa

Hanshi Shigeru KINJO
9 Dan karate
7 Dan kobudo

Okinawa

SLOVENSKÍ INŠTRUKTORI/SLOVAK INSTRUCTORS

Kyoshi Ľudovít DIVINEC
8. Dan karate
4. Dan kobudo

Kyoshi Ján DADO
8. Dan karate
4. Dan kobudo

Kyoshi Ľubomíra DADO KLEMENTISOVÁ
7. Dan karate
4. Dan kobudo

sensei Henrich KREUZER
7. Dan karate
4. Dan kobudo

UBYTOVANIE/ACCOMMODATION

Ubytovacie zariadenie Veľký Diel, Žilinská univerzita v Žiline, Vysokoškolákov 20, 010 08 Žilina

2-3 lôžkové izby hotelového typu na vysokoškolských internátoch (TV, chladnička, WC a sprcha na izbe)

Veľký Diel college, Vysokoškolákov 20, 010 08 Žilina

2-3 bed hotel-type rooms in university college (TV, refrigerator, toilet and shower in the room)

STRAVA/MEAL

Plná penzia (raňajky-obed-večera) bude prebiehať v priestoroch Novej menzy, v rámci areálu.

Full board (breakfast-lunch-dinner) will take place in the New Canteen, within the complex.

raňajky (breakfast) 5 eur

obed (lunch) 7,5 eur

večera (dinner) 7,5 eur

PRIHLÁŠKA/APPLICATION

Registrácia prebieha výlučne mailom na info@karate-slovakia.sk. Je potrebné zaslať vyplnený súbor (prihláška klub (súbor xls) so všetkými údajmi.

Registration takes place exclusively by e-mail to info@karate-slovakia.sk. It is necessary to send the completed file (Club registration (xls file) with all the data.

POPLATKY/FEES

280 eur – v cene zahrnuté: 5x ubytovanie a mestský poplatok, 5x plná penzia, poplatok za seminár

Nevratná záloha: 100 eur – splatná do 31.5.2023!

IBAN: SK19 0200 0000 0000 0293 2012 (do poznámky meno alebo klub)

280 EUR – included: 5x accommodation and city fee, 5x full board, seminar fee

Non-refundable deposit: 100 euros – payable by 31.5.2023!

IBAN: SK19 0200 0000 0000 0293 2012 (name or club name in the notes)

Účastníci, ktorí nie sú ubytovaní na internátoch,  hradia poplatok za seminár:

70 eur (3 a viac dní)

50 eur (do 2 dní).

Participants who are not accommodated at the college  pay the seminar fee:

70 EUR (3 or more days)

50 EUR (within 2 days).

SKÚŠKY STV DAN/DAN EXAMS

Skúšky na STV DAN KARATE a KOBUDO za účasti okinawských majstrov budú v sobotu, 29.7. od 15:45 v telocvični T1.

Cvičenec môže byť skúšaný buď z karate alebo kobudo. Nemôže ísť na skúšky v tom istom roku z oboch bojových umení.

EXAMS – Dan  Karate and Kobudo  with the participation of Okinawan masters will be on Saturday, 29 July.

The karate ka can be tested either from karate or kobudo. He cannot go for exams in the same year from both martial arts.

https://karate-slovakia.sk/wp-content/uploads/black-belt-894190_1920.jpg
https://karate-slovakia.sk/wp-content/uploads/parkovanie-zilina-640x418.png

PARKOVANIE/PARKING

Parkovanie je obmedzené priamo v areáli bezplatne. Je potrebné nahlásiť EČ. Následne dostane vodič auta špeciálnu kartu, s ktorou sa dostane cez rampu parkoviska.

Parking is limited directly on the college and free of charge. It is necessary to report the registration number of the car. Subsequently, the car driver receives a special card with which he can get through the parking lot ramp.

PRINESTE SI/BRING IT

2x Karate gi
Obi
uterák do telocvične
fľaša na vodu
zbrane na kobudo
športové oblečenie + športová obuv
zápisník
deti – chrániče rúk

gym towel
water bottle
weapons for kobudo
sports clothes + sports shoes
notepad
children – hand protectors

https://karate-slovakia.sk/wp-content/uploads/forget-notice-reminder-words-graphic-concept.jpg

OSTATNÉ INFORMÁCIE

Počas seminára je zakázané fotiť a nakrúcať tréning. K dispozícii bude oficiálny fotograf. Vyhotovený záznam (fotografie,videá) budú zverejnené Federáciou.
Žiadame Vás o udržiavanie poriadku a o odnášanie vecí po tréningu z telocviční a ihriska.
Zbrane na kobudo z telocvične si možno požičať len s vedomím a súhlasom slovenských inštruktorov.
Za poriadok a nočný pokoj zodpovedajú tréneri alebo rodičia. Je nevyhnutné dodržiavať Ubytovací poriadok internátu.
V areáli si treba dávať pozor na osobné a cenné veci, za ich stratu  nezodpovedá ani UNIZA ani SFKaBU.
Všetci účastníci sa riadia rozpisom tréningov, organizačnými a ústnymi pokynmi inštruktorov a vedenia SFKaBU.
Všetky zmeny a doplnky budú zverejnené na tabuli pred vchodom do haly.
Organizátor seminára si vyhradzuje právo úpravy programu tréningov z dôvodu napr. zlého počasia atď.

OTHER INFORMATION

During the seminar, it is forbidden to take photos and film the training. An official photographer will be available. The recording (photos, videos) will be published by the Federation.

 We ask you to maintain order and to take things away from the sports hall and outdoor training area after training.
 Kobudo weapons can be borrowed from the sports hall only with the knowledge and consent of Slovak instructors or organizer.
 Trainers or parents are responsible for order during the seminar. It is necessary to observe the Accommodation Regulations of the college.
 Be careful with personal and valuable things on college neither UNIZA or SFKaMA is responsible for their loss.
 All participants follow the schedule of trainings, organizational and oral instructions of the instructors and management of SFKaMA.
 All changes and additions will be published on the board in front of the entrance to the hall.
 The organizer of the seminar reserves the right to modify the training program due to e.g. bad weather etc.

DENNÝ PROGRAM

7.00 – 8.00 Raňajky
8.30 – 12.15 Tréningy podľa rozpisu
12.30 – 13.30 Obed
14.15 – 18.00 Tréningy podľa rozpisu
18.00 – 19.00 Večera
20.00 – 21:15 Večerný program podľa rozpisu
22.00 Večierka (do 15 rokov)
23.00 Nočný pokoj

DAILY PROGRAM

7.00 – 8.00 Breakfast
8.30 – 12.15 Trainings according to the schedule
12.30 – 13.30 Lunch
14.15 – 18.00 Trainings according to the schedule
18.00 – 19.00 Dinner
20:00 – 21:15 Evening program (sports hall)
22.00 Bedtime (under 15 years)
23.00 Silent hours

PROGRAM SEMINÁRA/ PROGRAM OF THE SEMINAR

Program seminára bude zverejnený po dohode s okinawskými majstrami a slovenskými inštruktormi. Bude vychádzať z prihlásených počtov účastníkov a ich technických stupňov karate/kobudo.

The program of the seminar will be published after agreement with the Okinawan masters and Slovak instructors. It will be based on the registered number of participants and their karate/kobudo technical levels.

https://karate-slovakia.sk/wp-content/uploads/sakura_PNG.png
vlcsnap-2017-08-21-12h59m22s717
vlcsnap-2017-08-21-13h04m38s034
vlcsnap-2017-08-21-13h05m16s264
vlcsnap-2017-08-21-13h13m21s776
vlcsnap-2017-08-21-13h13m53s904
https://karate-slovakia.sk/wp-content/uploads/2021/01/logo_sfk_obrazok-640x640.png
https://karate-slovakia.sk/wp-content/uploads/rok_20203.png
Kontakt
+421 903 919 943
+421 915 472 241
info@karate-slovakia.sk
Miletičova 3/a Bratislava, 821 08 Slovensko
NÁRODNÉ VZDELÁVACIE STREDISKO EURETHICS ETSIA
https://karate-slovakia.sk/wp-content/uploads/LOGO-EURETHICS-ETSIA-testo-in-contorni-160x160.png

Copyright © 2014 Slovenská federácia karate a bojových umení.
Created with ❤ by Marek Tettinger.