Goju ryu kata (podľa jednotlivých škôl)

SHODOKAN (SEIKO HIGA)

Gekisai Dai Ichi, Gekisai Dai Ni, Saifa, Seiinchin, Seipai, Shisochin,  Sanzeru, Sanzeru Ni, Sezan,  Kururunfa, Suparimpei, Sanchin, Tensho

MEIBUKAN (MEITOKU YAGI)

Taikyoku /Taichi/, Gekisai Dai Ichi, Gekisai Dai Ni, Sanchin, Tensho, Saifa, Shisochin, Sanseru, Seisan, Seipai, Kururunfa, Suparimpei, Tenchi, Seiryu, Ryakko, Suzaku, Genbu

JUNDOKAN (EICHI MIYAZATO)

Gekisai Dai Ichi, Gekisai Dai Ni, Sanchin, Sanchin Dai Ni, Tensho, Saifa, Sanseru, Shisochin, Seyunchin, Sepai, Kururunfa, Sesan, Suparinpei

IOGKF (MORIO HIGAONNA, ANICHI MIYAGI)

Gekisai Dai Ichi, Gekisai Dai Ni, Sanchin, Tensho, Saifa, Seiyunchin, Shisochin, Sanseru, Sepai, Kururunfa, Sesan, Suparinpei

YAMAGUCHU GOJU RYU (GOGEN YAMAGUCHI)

Taikyoku Jodan Ichi, Ni, Taikyoku Chudan Ichi, Ni, Taikyoku Gedan Ichi, Ni, Taikyoku Kake uke Ichi, Ni, Taikyoku Mawashi uke Ichi, Ni, Gekisai Ichi, Gekisai Ni, Sanchin, Tensho, Saifa, Seinchin, Sanseiru, Seisan, Shisochin, Seipai, Kururunfa, Suparinpei, Genkaku, Chikaku, Kouryu, Tenryu

https://karate-slovakia.sk/wp-content/uploads/2021/01/logo_sfk_obrazok-640x640.png
https://karate-slovakia.sk/wp-content/uploads/peniaze_na-web-sfk.png
Kontakt
info@karate-slovakia.sk
Miletičova 3/a Bratislava, 821 08 Slovensko
NÁRODNÉ VZDELÁVACIE STREDISKO EURETHICS ETSIA
https://karate-slovakia.sk/wp-content/uploads/LOGO-EURETHICS-ETSIA-testo-in-contorni-160x160.png

Copyright © 2014 Slovenská federácia karate a bojových umení.
Created with ❤ by Marek Tettinger.